Ochrana osobních údajů – GDPR

 data-srcset
MENU

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme subjekty údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme, o zásadách zpracování osobních údajů, o právech ochrany soukromí subjektů údajů.

ODPOVĚDNÉ OSOBY

Správce osobních údajů:

Pečovatelská služba okresu Benešov, IČ: 71459251, se sídlem Malé náměstí 2006, 256 01 Benešov
E-mail: zc.vo1718540691seneb1718540691-sp@a1718540691vokci1718540691lark1718540691
Telefon:  + 420 317 728 258

(dále také jen „my“, „nám“, „naše“ nebo „nás“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Petr Štětka
tel: +420 731 609 403
email: zc.yt1718540691ic-vo1718540691seneb1718540691@cene1718540691revop1718540691

(dále jen „pověřenec“)

ZÁKLADNÍ POJMY

GDPR:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25. 5. 2018.

Osobní údaj:

Osobním údajem se ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, (tj. o subjektu údajů).

Zvláštní kategorie osobních údajů:

Zvláštní kategorií osobních údajů se rozumí údaj o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

Subjekt údajů:

Subjektem údajů se myslí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů:

Zpracováním osobních údajů se ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR myslí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správce:

Správcem se ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Ve vztahu k Vašim osobním údajům vystupujeme jako správce.

Zpracovatel:

Zpracovatelem se ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

Dozorový úřad:

Dozorovým úřadem se v České republice rozumí Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“).

Rizikové zpracování:

Rizikovým zpracování se rozumí zpracování, které pravděpodobně představuje riziko pro práva a svobody subjektů údajů, zpracování není příležitostné, nebo zahrnuje zpracování zvláštních osobních údajů nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR.

Automatizované individuální rozhodováním vč. profilování:

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonnost

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, zejména s GDPR.

Minimalizace a omezení zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování, a po dobu ne delší než je nezbytné pro dosažení účelu jejich zpracování.

Přesnost zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme s důrazem na jejich přesnost za použití dostupných opatření. A použití přiměřených prostředků zpracováváme osobní údaje aktualizované.

Transparentnost

Prostřednictvím těchto Zásad anebo pověřence máte možnost seznámit se se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, jakož i s jejich rozsahem a obsahem.

Účelové omezení

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a v souladu s tímto účelem.

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajících se Vaší osoby. Zejména máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, námi jsou či nejsou zpracovávány, a dále na poskytnutí dalších informací o zpracovávaných údajích a způsobu zpracování ve smyslu příslušných ustanovení GDPR (účel zpracování, kategorie osobních údajů, příjemci, plánovaná doba uložení, existence Vašeho práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování nebo práva vznést námitku, zdroj osobních údajů a právo podat stížnost). V případě, že o to požádáte, poskytneme Vám kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to bezplatně. V případě opakované žádosti můžeme za poskytnutí kopie účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům na zpracování.

Pro získání přístupu k Vašim osobním údajům kontaktujte pověřence.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu

Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Pro odvolání souhlasu kontaktujte pověřence.

Právo na opravu, omezení nebo výmaz

Zjistíte-li, že námi o Vás vedené osobní údaje jsou nepřesné, můžete požadovat, abychom tyto údaje bez zbytečného odkladu opravili. Je-li to s ohledem na konkrétní okolnosti případu přiměřené, můžete rovněž žádat i doplnění údajů, které o Vás vedeme.

Pro opravu, omezení zpracování nebo výmaz údajů kontaktujte pověřence.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali námi zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, a to v následujících případech:

 • odvoláte-li souhlas se zpracováním osobních údajů a na naší straně není dán žádný jiný oprávněný důvod pro jejich zpracování, který by převažoval nad Vaším právem na výmaz;
 • vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů (viz níže);
 • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili nebo jinak zpracovávali;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje byly námi shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti osobě mladší 18 let;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo v českém právním řádu, která se na nás vztahuje.Pro výmaz údajů v těchto případech kontaktujte pověřence.Právo požadovat výmaz osobních údajů není dáno v situaci, kdy je zpracování nezbytné
 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • k splnění našich právních povinností;
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by výmaz údajů znemožnil nebo vážně ohrozil splnění cílů uvedeného zpracování;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.Zda existují důvody nemožnosti využít právo na výmaz, se můžete dozvědět u pověřence.Právo na omezení zpracování osobních údajůMáte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, a to v případech, kdy:
 • popíráte přesnost osobních údajů. V tomto případě omezení platí na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit.
 • zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití.
 • Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti zpracování (viz níže). V tomto případě omezení platí na dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.V době omezení zpracování osobních údajů můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat (s výjimkou jejich uložení) pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby našich právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.Pro omezení zpracování kontaktujte pověřence.Právo vznést námitku proti zpracováníMáte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to v následujících případech:
 • V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu, že je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni, nebo pro účely našich oprávněných zájmů, a Vy vznesete proti zpracování námitku, nemůžeme osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 • Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu a vznesete proti zpracování námitku, nebudeme již osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Námitku můžete podat u pověřence.

Právo na přenositelnost údajů

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu či z důvodu, že je to nezbytné k splnění smlouvy uzavřené mezi námi, máte právo od nás získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jsou-li tak osobní údaje námi zpracovávány. Máte právo předat tyto údaje jinému správci údajů nebo požadovat, abychom tyto údaje poskytli přímo jinému správci údajů, je-li to technicky proveditelné.

Vaše osobní údaje můžete takto získat u pověřence.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Nepoužíváme osobní údaje k automatizovanému rozhodování.

Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů

Je-li pravděpodobné, že následkem porušení našeho zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámíme Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud pro zpracování Vašich osobních údajů byla použita náležitá technická nebo organizační opatření zajišťující například nesrozumitelnost pro neoprávněnou osobu nebo bychom dodatečnými opatřeními zajistili, že se vysoké riziko neprojeví, informace o porušení Vám předávat nemusíme.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v ČR je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
E-mail: zc.uo1718540691ou@at1718540691sop1718540691
Datová schránka: qkbaa2n
telefon: + 420 234 665 111

Zpracování osobních údajů při výkonu činností Pečovatelské služby okresu Benešov

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro

 • jednání o uzavření nebo změně smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, a pro následné plnění takové smlouvy
  • organizace shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa. Sdělení těchto osobních údajů subjektem údajů je základním předpokladem pro uzavření nebo změnu smlouvy (např. kupní a další smlouvy dle občanského zákoníku, pracovně právní smlouvy, plánovací smlouvy, o poskytnutí dotace), přičemž zde poskytnutí osobních údajů slouží primárně k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů.
 • dodržení právní povinnosti organizace
  • organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo a adresa v souladu s těmito zákony (vždy v platném znění, tzn. i ve znění pozdějších předpisů):zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěnízákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištěnízákon č. 563/1991 Sb., o účetnictvízákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • poskytování sociálních služeb a dalších služeb poskytovaných organizací,
  •   organizace dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, adresa a další osobní údaje (viz. Informace) v souladu s těmito zákony (vždy v platném znění, tzn. i ve znění pozdějších předpisů):zákon č. 108/20062 Sb., o sociálních službách  

Informace o zpracování osobních údajů klienta sociální služby –

pečovatelská služba

V souvislosti s poskytováním sociálních služeb zpracováváme osobní údaje klientů (žadatelů) námi poskytovaných sociálních služeb. Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jsme povinni vést dokumentaci o poskytované službě. Tímto Vám poskytujeme informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).

 Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu.

Údajem zvláštní kategorie se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo v odborových či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?Správcem je Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006, 25601 Benešov, IČ 71459251. 
 2. Proč zpracováváme Vaše osobní údajeVaše osobní údaje zpracováváme na základě zákona č. 108/2006. Sb, o sociálních službách. Vaše údaje zpracováváme pro účely jednání se zájemcem o službu, uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a pro poskytování kvalitní a odborné služby. 
 3. Jaké údaje zpracováváme a proč?Jméno, příjmení, bydliště, datum narození – základní identifikační údaje uživatele,Telefon uživatele, e-mailová adresa (pokud má a sdělí)  – údaje pro kontakt s klientemKontaktní osoba  (jméno, příjmení, kontakt)- údaj pro možnost komunikace s rodinou, nebo blízkými osobami (kontakt pro mimořádné, nouzové situace, podávání informací o poskytované službě, předávání klíčů, dle dojednání s klientem)- údaj je uváděn na základě sdělení klientaPatro, č. bytu, výtah – důležitý údaj při zahájení služby, případně při zastupování pracovníkůS kým klient žije – údaj dává informaci o rodinné situaciOšetřující lékař – údaj potřebný k navázání kontaktu s lékařem (při zajištění PS – recept, kontakt na lékaře při mimořádné situaci – klient neotvírá, …)Zdravotní pojišťovna – údaj potřebný při zajišťování PS např. objednání k lékaři, donáška léků, apod.Osvobození od platby – osvobození od úhrady za úkony PS podle zákona 108/2006 Sb. § 75 (kopie rozsudku, nebo jiný doklad prokazující nárok na osvobození od platby.)Příspěvek na péči – nepovinný údaj, slouží zejména pro sociální práci s klientem, kdy můžeme pomoci s podáním žádosti o PnP.Dieta – při poskytování stravy k eliminaci zdravotních rizik.Zjišťování schopností, přání a potřeb klienta – s ohledem na soběstačnost klienta (zejm. péče o svoji osobu a domácnost) – údaj pro nastavení řešení nepříznivé soc. situace klienta, nastavení kvalitní sociální služby. 
 4. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajůmPřístup k Vašim osobním údajům v písemné formě mají oprávnění pracovníci organizace, kteří jsou vázáni písemně sepsanou mlčenlivostí. Některé osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v PC programu, přístup má poskytovatel IS Pečovatelka Deluxe – Petr Balat, IČO 76056970, V Honech 688, Klecany. Dalším subjektům mohou být Vaše osobní údaje předány jen s Vaším souhlasem. 
 5. Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání smlouvy. Po ukončení Vaší smlouvy jsou uchovávány a archivovány po dobu, která je vyžadována v příslušných právních předpisech a dle požadavků dotačních titulů na poskytování sociálních služeb (smlouvy o poskytování sociálních služeb jsou archivovány po dobu 10ti let od ukončení smlouvy). 


Informace o zpracování osobních údajů klienta služby sociální prevence

V souvislosti s poskytováním sociálních služeb zpracováváme osobní údaje klientů (žadatelů) námi poskytovaných sociálních služeb. Tímto Vám poskytujeme informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).

Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu.

Údajem zvláštní kategorie se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo v odborových či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů je Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006,
256 01 Benešov.

2. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě zákona č. 108/2006. Sb, o sociálních službách. Vaše údaje zpracováváme pro účely jednání se zájemcem o službu, uzavření smlouvy o poskytování sociální služby a pro poskytování kvalitní a odborné služby.

3. Jaké údaje zpracováváme a proč?

Jméno, příjmení, bydliště, datum narození – základní identifikační prvky uživatele, údaje jsou potřebné k výkonu sociálních služeb Domu služeb sociální prevence, podle zákona 108/2006

Identifikace nepříznivé sociální situace (rodinné vazby, pracovní zkušenosti, dluhy, …) – údaje potřebné k výkonu a nastavení sociální služby

Záznam o poskytnutí sociální služby – plánování a průběh poskytování soc. služby

Vyjádření lékaře o vhodnosti umístění do služby AD – potřebné pro přijetí do služby AD

Kontaktní osoba (jméno, příjmení, kontakt) – údaj pro mimořádné a nouzové situace, je uváděn na základě sdělení klienta

4. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům

Přístup k Vašim osobním údajům v písemné formě mají oprávnění pracovníci organizace, kteří jsou vázáni písemně sepsanou mlčenlivostí. Osobní údaje se zpracovávají též elektronicky, v databázi klientů.

Dalším subjektům mohou být Vaše osobní údaje předány jen s Vaším souhlasem.

5. Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s právními předpisy po dobu trvání smlouvy. Po ukončení Vaší smlouvy jsou archivovány po dobu, která je vyžadována v příslušných právních předpisech a dle požadavků dotačních titulů na poskytování sociálních služeb (smlouvy o poskytování sociálních služeb jsou archivovány po dobu 10 ti let od ukončení smlouvy). 


Informace  o zpracování osobních údajů klienta služby Taxík Maxík

Služba Taxík Maxík je speciální přepravní služba pro seniory starší 65 let a osoby se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm v Benešově. V rámci projektu Taxík Maxík zpracovává poskytovatel, Pečovatelská služba okresu Benešov, osobní údaje klientů služby Taxík Maxík.

Tímto Vám poskytujeme informace ohledně zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (GDPR).

Osobním údajem se rozumí jakýkoliv údaj týkající se fyzické osoby, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit její identitu.

Údajem zvláštní kategorie se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách či hnutích nebo v odborových či zaměstnaneckých organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem je Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006, 25601 Benešov, IČ 71459251.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu organizace.

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, číslo průkazu ZTP, ZTP/P (v případě, že jste jeho držitelem) – údaje potřebné pro ověření nároku na službu Taxík Maxík

Telefon, odkud a kam jedete a čas, kdy cestu podniknete – údaje nutné pro naplánování a uskutečnění Vaší cesty.

Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům

Přístup k Vašim osobním údajům v písemné formě mají oprávnění pracovníci organizace, kteří jsou vázáni písemně sepsanou mlčenlivostí.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky v databázi klientů Taxík Maxík.

Údaje jsou použity pro účely evidence služby TAXÍK MAXÍK v, příp. při kontrole služby předloženy nadřízenému orgánu – městu Benešov k prokázání oprávněných jízd.

Po jakou dobu máme uloženy Vaše osobní údaje?

Osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu budou uchovávány po dobu garantovaného provozu služby TAXÍK MAXÍK v rámci projektu, tj.  do 31.12.2022.   


INFORMACE K PROVOZU KAMEROVÉHO SYSTÉMU

 1. Identifikace správce
  Správcem záznamů z kamerového systému je:Pečovatelská služba okresu Benešov, Malé náměstí 2006, 25601 Benešov 
 2. Účel zpracování

Právní důvod pořizování kamerových záznamů: ochrana práv a právem chráněných zájmů správce a dotčených osob.

Důvodem: ochrana zdraví, života, bezpečnost pracovníků a klientů, ochrana majetku, prevence proti vandalismu.

Rozsah zpracování

Záznamy mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje právem chráněné zájmy správce.

Místo zpracování

Celkem správce využívá 9 kamer, z toho:

 • Č. 1 – kamera DPS Kudeříková  1556, Benešov – přední vchod
 • Č. 2 –  kamera DPS Kudeříková 1556, Benešov – zadní vchod
 • Č. 3 – kamera DPS Kudeříková 1556, Benešov – vchod sklep
 • Č. 4 –  kamera DPS Tyršova 2061, Benešov – hlavní vchod
 • Č. 5 – kamera DPS F. V. Mareše 2228, Benešov – vchod

kamery DSSP Táborská 900, Benešov:

 • Č. 6 – vchod zadní,
 • Č. 7 – vchod branka,
 • Č. 8 – chodba přízemí od zadního vchodu
 • Č. 9 – schodiště

Doba uchování záznamů

Doba uchování záznamu je stanovena tak, aby incident bylo možno dále prošetřit a zajistit nezbytné informace, potřebné např. k předání záznamu příslušným orgánům či pojišťovně.

Doba uchování kamerového záznamu je stanovena na dobu max. 2 týdnů (po dobu trvání smyčky). Další zálohy nejsou pořizovány, smyčka se automaticky maže.

Osoby oprávněné k přístupu k on-line a záznamům kamerového systému

Kamery v DPS – pracovníci recepce, koordinátorky, ředitelka

Kamery v DSSP – pracovníci DSSP v době konání služby – sociální pracovníci, PSS, noční služba – vrátní, ředitelka

Kamerové systémy, resp. přístup k nim, jsou chráněny heslem.

Výše uvedení pracovníci mají přístup i k záznamům kamerového systému.

Poskytnutí záznamu

Záznamy z kamerového systému mohou být poskytnuty orgánům činným v trestním řízení, obecní policii, soudům, pojišťovnám (příp. dalším subjektům v souladu s GDPR)z důvodu řešení deliktu a hájení zájmů správce a ostatních subjektů, a to na základě písemné žádosti.